Siste nyheter

Årsmelding for 2011

Årsmeldingen for fjoråret er fortsatt tilgjengelig.


Årsmelding 2011

fra styret for Tønsberg Misjonssamband.

 

Styret

Styret har siden årsmøtet 6. februar 2011 bestått av:

Tor Johansen (leder), Øyvind Myhre (nestleder), Jan Erik Sivertsen (styremedlem og sekretær), Asta Lekven Hafell (styremedlem), Grethe Heggdal (styremedlem) og Alf Inge Guttormsen (1. varamedlem).

Styret har i perioden hatt 6 møter og behandlet 36 saker.

 

Organiseringen vi har av arbeidet på Misjonshuset gjennom mange involverte og engasjerte misjonsvenner i forsamlingen som bidrar med mye og verdifullt arbeid, er noe styret setter stor pris på og er meget takknemlige for. Styret og personer involvert i ledelse og oppgaver under søndagsmøtene har også stor nytte av en egen dataoversikt som viser ansvar og alle oppgaver (taler, møteleder, pianist, sangkrefter, søndagsskole og tekniker) som utføres under et søndagsmøte. Denne oversikten er alltid oppdatert.  

 

Arbeidet på Misjonshuset.

Medlemmene i styret setter stor pris på arbeidet, møtene og det kristne fellesskapet vi har på Misjonshuset. Vi kan se tilbake på nok et rikt år med takk til Gud som har vært med og velsignet oss og arbeidet.  

 

Styret har fortsatt vektlagt at vi gjennom hele året, utenom sommerferien, fast har møter hver søndag kl. 17.00. Dette krever et stort arbeid med både å skaffe forkynnere til hvert møte, men også planlegging med møteledere, pianister, teknikere, sangkrefter og rigging av møtelokalet. Vi har prioritert arbeidet med å få gode forkynnerkrefter både lokalt og sentralt fra, da forkynnelsen av Guds ord er det viktigste i våre møter.

 

Styret er veldig opptatt av å skape et fellesskap hvor personer i alle aldre trives og finner glede i både møtene og det å komme sammen. Vi forsøker å legge opp til møter som skal være tilpasset alle aldersgrupper, også barna. Derfor har vi også i alle møter en fast barnedel i begynnelsen av møtet, gjerne med barnesanger og opplegg fra søndagsskolens “Sprell levende”. Kveldsmaten som en fast del og avslutning på hvert møte er viktig i forhold til det sosiale fellesskapet på Misjonshuset.

 

Vi arrangerte også høsten 2011 en ny forsamlingshelg til Norsjø, da det er et viktig tiltak for både å skape trivsel og bygge fellesskap i forsamlingen. Det er også flott i begynnelsen av et høstsemester å avholde en forsamlingstur. Det var derfor gledelig at vi i år var hele 46 personer som deltok på denne turen, der det var mange deltakere blant familier med yngre barn. Det var lagt opp til flotte samlinger, der vi både delte Guds ord sammen og opplegg og innhold var tilpasset alle aldersgrupper.   

 

Det er svært løfterikt at det er mange yngre barn med i både arbeidet og på søndagsmøtene. Her betyr både “Glad Sang” og innholdet i særlig storfamiliesamlingene mye.   

 

Styret har i 2011 fortsatt med en forbønnshandling for våre nye barn i forsamlingen, noe som har vært opplevd som en flott handling for både familiene og forsamlingen. Dette vil vi derfor fortsette med når nye barn blir tillagt forsamlingen.  

 

Virksomheten vår på Misjonshuset er et viktig misjonsarbeid, der vi gjennom våre foreninger og grupper har et tilbud hvor vi både ønsker å oppbygge/styrke hverandre og samtidig invitere nye mennesker inn i fellesskapet og til å bli kjent med Jesus. Forsamlingen vår er også del av NLM sitt store misjonsarbeid ”Verden for Kristus”, der vi får være med i forbønn og givertjeneste for arbeidet vårt i både Norge og i våre mange misjonsland. Vi har derfor som en fast avslutning på ethvert søndagsmøte at vi ber for misjonærene våre fra Vestfold som enten er i tjeneste ute eller på hjemmeopphold. Vi har også prioritert møter med hovedvekt på misjon og også fokus med innslag fra ulike misjonsland på møtene.

 

Høsten 2011 arrangerte vi for første gang på mange år en møteuke. Per Tveten var taler under denne møteuka, der vi hadde gode og oppbyggelige møter med et tydelig evangelisk budskap. Møtene var også godt besøkt, videre opplevde vi bruken av “bønnekrukken” hvor bønneemner ble delt som styrkende.  

“Aktiv onsdag” er et viktig arbeid i forhold til å være et hyggelig og sosialt “lavterskeltibud” som også kan være en inngang til møter og annet arbeid på Misjonshuset. I tillegg betyr arbeidet og vedlikeholdet som “Aktiv onsdag” utfører svært mye for både huset og økonomien.

 

Basaren og julemessa er også viktige arrangement i forhold til å gjøre Misjonshuset og virksomheten som foregår på Misjonshuset kjent, da det er svært mange som kom innom disse arrangementene i 2011. Det er også arrangement som oppleves som positive møteplasser for mange fra et større område.     

 

Internasjonal kvinnegruppe for innvandrerkvinner er også et viktig arbeid på Misjonshuset. Dette er et samarbeid med Den norske kirke og flere av de kristelige organisasjonene på Nøtterøy og i Tønsberg.

Møtene avholdes på formiddagen.

 

Arbeidet for barn og unge.

Ungdomsarbeidet på Misjonshuset gjennom Ten Treff er viktig, men de trenger bistand fra voksenledere til dette viktige arbeidet. Til dette må styret og forsamlingen bidra, videre også slik at de får organisert seg i forhold til eget styre og struktur. De har fått og er fortsatt lovet bistand fra regionen i forhold til talere/andaktsholdere til møtene.

 

Det er også gledelig at flere av ungdommene i Ten Treff aktivt tar ansvar utover ungdomsarbeidet, da flere er hjelpeledere på søndagsskolen og med i kompet til Glad sang. Dette er flott lederopplæring. Ungdommene bidrar også med sang og musikk (husbandet) og gjennom at Ten Treff har hatt ansvar for å lede enkelte av søndagsmøtene på Misjonshuset.

 

”Glad Sang” er det største og mest utadrettede arbeidet vi har på Misjonshuset. I tillegg til å være et viktig kor- og barnearbeid i forsamlingen er det også en inngangsport til Misjonshuset for mange nye familier med både kristen og ikke-kristen bakgrunn. ”Glad Sang” bidrar også med flott sang på mange av møtene på Misjonshuset. Det er disse møtene som gjerne har best besøkt på Misjonshuset, da familie og venner av kormedlemmene da kommer i stort antall.

 

Det er også flott at vi nå kan ha søndagsskole under enda flere av søndagsmøtene våre, da dette er et viktig tilbud til barna.

 

Fredagsklubben er tilbudet til barn i 5. – 7. klasse, der et trofast antall barn møter opp til et spennende og variert program annenhver fredag på Misjonshuset.

 

Bygget vårt – Misjonshuset.

Forsamlingen har et stort og verdifullt hus, noe som både er et privilegium og et stort ansvar å eie og følge opp. Vi er derfor svært takknemlige for det store arbeidet som dette året er gjort av ”Utvalg for hus og interiør”.

 

I 2011 ble det avduket et nytt og flott kunstverk foran i møtesalen, maleriet “Det er fullbrakt” som er laget av presten og kunstneren Bjørn Thorbjørnsen

 

I 2011 ble det investert i 6 varmepumper på huset (3 i møtesalen, 1 i kjellersalen og 1 i hver av de to utleieleilighetene). Med denne investeringen forventer vi en besparelse på mellom kr. 50.000,- og kr. 60.000,- i oppvarming med det strøm- og oljeforbruket som vi hadde på huset i 2010. Investeringen vil således være tjent inn i løpet av 3 år, muligens før om vi i regnestykket hadde tatt med forventede servicekostnader vi måtte hatt på oljefyren som nå er avsluttet. Foreningen har tatt opp et nytt lån på kr. 160.000,- fra region øst for å finansiere denne investeringen, et lån som styret planlegger å nedbetale i løpet av 3 år.

 

“Aktiv onsdag” har fortsatt med malerarbeid på huset også i 2011, der nå gangen inn til møtesalen og kjelleren får en flott ansiktsløfting med ny maling på vegg og rundt vinduer.

 

Det er også kjøpt inn nye vegglamper til møtesalen i 2011 som vil bli montert i 2012. Dette er bekostet av “Aktiv onsdag” 

 

1.februar 2012 flytter det inn nye leieboere i den store leiligheten på Misjonshuset. Prisen er nå justert opp til riktig markedsleie, noe som også bidrar mer positivt for økonomien.   

 

Informasjon om møtene.

Vi har fortsatt med ukentlig annonsering i Tønsbergs Blad, dog i en mindre størrelse for å spare kostnader.

 

I tillegg sendes det ut sms gratis til alle som abonnerer på denne tjenesten hver fredag om søndagens møte. Det er også meget god informasjon med bl.a. møteprogram liggende på Tønsberg NLM sin nye nettside. Programmet med utformingen (lay-outen) som deles ut og henges på oppslagstavla har også en god standard.

 

Økonomi

Når det gjelder regnskapstallene henvises til årsregnskapet og balanse.

 

Økonomien er tilfredsstillende for Misjonshuset, selv om vi dette året også har gjennomført større investeringer (varmepumper). Inntekter gjennom utleie av leiligheter og også stor øvrig utleie gir gode bidrag. Renholdet utføres nå av et rengjøringsfirma som rengjør hver mandag, en kostnad vi tillater oss å ha når vi har fjernet pedellarbeidet fra leiekontraktene som nå har høyere husleie og også det at vi har utleie på dagtid flere dager i uka på Misjonshuset.

 

Avholdelsen av en inntektsbringende basar var også vellykket i 2011, samtidig som det var en flott ettermiddag for fellesskapet hvor alle foreninger på huset bidro på ulikt vis. I tillegg oppnådde vi rekordresultat på årets julemesse. Disse to arrangementene bidro med et nettoresultat på hele kr.104.405,-.

 

Støtten fra Tønsberg kommune til dekning av strøm- og fyringsutgifter utgjør også et viktig bidrag som vi er takknemlige for å få. I 2011 utgjorde den kr. 25.123,-.

 

Misjonshuset har mottatt minnegave og gave på totalt kr. 14.900,- i 2011.

 

I løpet av 2011 har vi innfridd private lån fra misjonsvenner på kr. 40.000,-.

  

Tønsberg, 1. februar 2012

 

 Tor Johansen                          Øyvind Myhre                         Asta Lekven Hafell

leder                                       nestleder                                 styremedlem

 

 Grethe Heggdal                                   Jan Erik Sivertsen                   Alf Inge Guttormsen

styremedlem                           styremedlem                           1. varamedlem

  • Ansvarlig for sidenTerje Lohne
  • Publisert
 

Program

Her finner du siste programoversikt for Misjonshuset i PDF-format, slik at det enkelt kan skrives ut. Det ligger også historiske program her.24.06.2018

Tønsberg Misjonssamband

Svend Foyns gate 19 E-post: post@tonsbergnlm.no
3112 Tønsberg